گل زیبای وو لی به فیلیپین (فیلیپین 0-1 چین)
۱۷:۵۹
منبع: طرفداری