واکنش نژادپرستانه علی انصاریان و تمسخر لهجه مردم افغانستان (فیلم)
۱۴:۲۴
منبع: عصر ایران
واکنش نژادپرستانه علی انصاریان و تمسخر لهجه مردم افغانستان پس از کنایه گزارشگر افغانستانی به سانسورهای صداوسیما