شکوه چهلم / نقشی از افتخار و عزت در جای جای البرز
۱۴:۰۵
منبع: صدا و سیما
امروز البرزنشینان هم پای مردم ایران نقشی از عزت و افتخار آفریدند.