انتقاد تند کارگردان «متری شیش و نیم» از پلیس
۰۰:۵۳
منبع: بهار