امتناع کارگردان "مسخره‌باز" از دریافت سیمرغ نگاهی‌نو
۰۱:۱۰
منبع: مهر
همایون غنی زاده کارگردان فیلم مسخره باز به دلیلی نه‌چندان مشخص، از دریافت سیمرغ بخش نگاه نو خودداری کرد.