مرور خاطرات 8 سال پایمردی وایثار
۱۹:۱۰
منبع: صدا و سیما
تعدادی ازرزمندگان دوران دفاع مقدس دیروز به منطقه عملیاتی کانی سخت رفتند وخاطرات سالهای ایستادگی وایثار را مرور کردند.