ویدیو/ سیل ویرانگر در شیراز / حمل خودروهای مسیر دروازه قرآن توسط سیل
۱۴:۱۰
منبع: انتخاب