بازسازی کامل مسیر ریلی گرگان – اینچه برون
۱۵:۱۰
منبع: صدا و سیما
100 نقطه از راه‌های گلستان در سیل اخیر شکافته شدند که 7 نقطه آن در مسیر ریلی گرگان به اینچه برون بود.