گل زیبای پیوتر زیلینسکی به اینتر (ناپولی 1-0 اینتر)
۲۳:۴۳
منبع: طرفداری