واقعیت افزوده آینده تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد
۰۹:۳۴
منبع: مهر
کانال تلویزیونی آب و هواشناسی در آمریکا با استفاده از واقعیت افزوده عواقب تغییرات آب و هوایی را به بینندگان خود نشان داد.