ببینید: لحظه خداحافظی احساسی فرانک ریبری از بایرن مونیخ
۲۲:۱۲
منبع: نامه