ببینید: پیامدهای سربازی نرفتن چیست؟
۰۸:۲۶
منبع: نامه