تولید سرنگ اینفلکتور
۱۷:۰۵
منبع: صدا و سیما
سرنگ جراحی اینفلیتور با سرمایه گذاری 2 میلیارد تومانی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران وارد مرحله تولید انبوه شد