همایش تحصیل و پژوهش در خارج از کشور
۱۷:۱۵
منبع: صدا و سیما
همایش بزرگ تحصیل و پژوهش در خارج از کشور با هدف تحصیل و پژوهش دانشجویان ایرانی در کشورهای آلمان و ژاپن امروز در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.