سمپاشی مراکز پشه خیز در زارچ+ فیلم
۱۷:۱۵
منبع: صدا و سیما
عملیات سم پاشی مناطق پشه خیز زارچ با حضور تیمی از دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد.