آن صورت که به برجام عمل شد، اعتقادی نداشتم
۰۹:۴۲
منبع: جهان
رهبر معظم انقلاب: به آن صورتی که به برجام عمل شد، خیلی اعتقاد نداشتم و بارها به مسئولان تذکر دادم.