جر و بحث و شوخی داوران عصر جدید
۰۵:۴۴
منبع: برترینها
بحث و شوخی داوران در برنامه عصر جدید لحظات جالبی را رقم زد.