هر شب با اخبار ورزش استان سمنان
۲۰:۰۵
منبع: صدا و سیما
در بخش ورزشی مجموعه 20، هر شب بیننده خبرهای متنوعی از ورزش استان سمنان باشید.