مجموعه خبر شبانگاهی 20 و 45 دقیقه: چهارشنبه 98/4/26
۱۴:۰۵
منبع: صدا و سیما
مجموعه خبر شبانگاهی 20 و 45 دقیقه؛ گوینده: سید محی الدین حسینی مقدم؛ سردبیر: مهدی بهرامی؛ تدوینگر: اصغر شاهکرمی