مجموعه خبر شبانگاهی 20 و 45 دقیقه: جمعه 98/4/28
۱۴:۱۰
منبع: صدا و سیما
مجموعه خبر شبانگاهی 20 و 45 دقیقه؛ گوینده: معصومه پیرویسیان؛ سردبیر: محسن عمادی؛ تدوینگر: اصغر شاهکرمی