صنعت گردشگری ایران آینده درخشانی دارد
۱۵:۴۲
منبع: ایرنا
مصاحبه اختصاصی ایرنا با «زکریا بن سعید الغسانی» رئیس کمیته نمایشگاهها و کنفرانسهای اتاق بازرگانی عمان