تمجید رهبر انقلاب از شعر حافظ
۲۱:۲۴
منبع: مهر
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با شاعران فرمودند: بزرگانی مثل علّامه طباطبائی شعر حافظ را برای بعضی از شاگردانشان تفسیر میکردند، یعنی عرفانِ شعر حافظ این [جور] است.